Марина Колева

25 юли 2016

Марина Колева

Марина Колева
доц. д-р
ИГ Старо изкуство Основни изследователски интереси: Римско изкуство, римска скулптура, изкуство на провинциите Долна Мизия и Тракия, римски копия.
 

2005 г. Доктор по изкуствознание.
2001-2004 г. Редовен докторант към секция Старо и Средновековно изкуство на Института за Изкуствознание -БАН. Дисертация на тема: “Ранна римска пластика от територията на България от Август до Хадриан /Проблеми на възникването и развитието й/.“  Научен ръководител доц. д-р В. Попова-Мороз.
1998 г. Магистър по археология.
1993-1998 г. Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Исторически факултет. Специалност Археология. Магистърска теза на тема: “Римският императорски портрет от І – ІV в. в произведенията на малката пластика”. Научен ръководител доц. д-р В. Попова-Мороз.

Специализации
01.03.2009 – 31.05. 2009 г. Институт за класическа археология, Виенски университет, Виена, Австрия .„Копия на гръцки класически оригинали в римската кръгла пластика от нашите земи”
01.04.2004 – 30.04.2004 г. и 01.06.2003 – 30.06.2003 г. Френска школа в Атина, Гърция и 01.10.2002 – 31.12.2002 г. Институт за класическа археология, Виенски университет, Виена, Австрия. “Ранна римска пластика от територията на България от Август до Хадриан”
 
Година на постъпване в ИИИзк:
2009 г. Институт за изкуствознание-БАН. Главен асистент.
2006г. Институт за изкуствознание-БАН. Асистент.

Публикации
Колева, М. Възможности за датиране на римските скулптурни паметници.  –
Сборник в памет на академик Д. П. Димитров, С. 2013, 429-438
Колева, М. Бележки върху копирането на скулптурата през римската епоха.  – Изкуствоведски четения 2012, С., 2013, 62-69
Колева, М. Римска идеална скулптура. – В: Изкуство и идеология, 2012, 210-214
Колева, М. Влияние на портретите на Александър Македонски върху римските херми от България. – В: Изкуство и контекст, С., 2007, 3-10
Колева, М. Портретна пластика от Хадриановата епоха. – Проблеми на изкуството, 4, 2005, 3-15
Представителни научни проекти (по желание) (до 300 знака)
 
Представителни участия в конференции
2003-2015 г. – Изкуствоведки четения

Публични лекции
The Sculpture from the Temple of the Pontic Mother of Gods in Dionysopolis. 24.10.2012 г. като част от Hauscolloquium на Римско-германската комисия, Франкфурт на Майн, Германия.
Introducing Roman Sculpture into Thracian Lands. 19.05.2009 г. като част от Hauskolloquim,  на  Института по Класическа археология към Виенския университет, Виена, Австрия.