Нона Петкова

16 фев 2022

Нона Петкова

Нона Петкова
гл. ас. д-р
Сектор Изобразителни изкуства, ИГ Средновековно и възрожденско изкуство
 

Основни области на научните изследвания
Късносредновековно изкуство и култура на Балканите; златарско изкуство, ателиета и центрове, църковна утвар; ръкописна книга, украса, подвързия, филигранология

2021 – главен асистент по Изкуствознание и изобразителни изкуства
2020 – доктор, специалност Изкуствознание и изобразителни изкуства, Институт за изследване на изкуствата; защитен дисертационен труд – Обкови на напрестолни евангелия от българските земи (XVI – първата половина на XVIII век)
2005 – магистър, специалност Изкуствознание, специализация Средновековно и възрожденско изкуство и култура, Нов български университет; защитена магистърска теза – История, идейно съдържание и иконография на св. Убрус във византийската и старобългарската традиция

Специализации
2011 (5-15 септември) – Национален център за ръкописи, Тбилиси, Грузия, международна лятна школа “Georgian Script”
2009 (август), 2008 (април) – Френска школа, Атина, Гърция

Представителни публикации
Петкова, Н. Примери за съвместно съществуване – ислямски мотиви в оформлението на ръкописната книга на Балканите през XVII-XIX век. – Проблеми на изкуството, 1, 2020, 11-18.
Петкова, Н. Отвъд границите – някои бележки за продукцията на чипровския златарски център от средата на ХVII век. – Проблеми на изкуството, 3, 2017, 29-37.
Петкова, Н. Софийското златарство от ХVІ – ХVІІІ век – факти и хипотези. – В: Етнокултури и изкуства: сб. с изследвания в чест на 70-годишнината на проф. Любомир Миков. С., 2017, 298-312.
Petkova, N. On the Systematization of Byzantine Gospel Covers: About a Rare Type of Precious Box Bindings. – Niš and Byzantium XI, 2013, 475–484.
Петкова, Н. Копривщенското четириевангелие – един непознат книжовен паметник. – В: Beati Possidentes. Юбилеен сб., посветен на 60-годишнината на проф. дфн Боряна Христова. С., 2012, 303–310.
Петкова, Н. Към типологията на византийските обкови на евангелия. – Проблеми на изкуството, 2, 2011, 32-38.
Петкова, Н. Светият Убрус в средновековните паметници по българските земи. – Palaeobulgarica, 4, 2004, 19-42.
 
Представителни научни проекти
2008-2010 – Ръкописни и документални паметници от българските земи XIII – XVII в., проект на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и Църковно-историческия и архивен институт към Българската Патриаршия, финансиран от Фонд „Научни изследвания“