Петър Керкелов

28 апр 2021

Петър Керкелов

Петър Керкелов
гл. ас. д-р
Сектор Музика, ИГ Етномузикология
 

Основни области на научните изследвания
Орнаментика в българската традиционна песен: теоретични аспекти – ладообразуване и ритмични особености, нотация, импровизация, съвременна композиторска практика

Образование
2019 – о.н.с. доктор по Музикознание и музикално изкуство, ИИИзк, БАН
2012 – магистърска степен по композиция, Кралска консерватория, гр. Хага, Холандия.
2008 – магистърска степен по композиция, Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство, гр. Пловдив.
2006 – бакалавър класическа китара /педагогика на обучението по музика от АМТИИ
 
Специализации
2006-2007 – специализация по композиция в Национален музикален университет, гр. Букурещ, Румъния

Длъжности
2019 – специалист
2020 – главен асистент
 
Публикации
Керкелов, Петър. Орнаментиката в българския песенен фолклор според различни изследователи. Класификационни перспективи. – В: Българско музикознание, XLI, No1, 2017, с. 103-116
Керкелов, Петър. Нотацията в процесите на импровизация и композиция – разграничителен маркер или неизчерпана възможност (музикологични и етномузикологични аспекти). – В: 11. Научна конференция на докторанти с международно участие "Млад научен форум за музика и танц 2016". Резюмета и CD с докладите. София: НБУ, 2017, с. 19 – 20, 02_P_Kerkelov_2017.pdf
Керкелов, Петър. Прескриптивна и дескриптивна нотация: възможности и ограничения. – В: Българско музикознание, XLIII, No2, 2019, с. 44-62
 
Съпътстващи дейности
Композитор на камерна, оркестрова и оперна музика с реализирани проекти в България, DХоландия, Германия, Австрия, Русия, Армения и САЩ