30 апр 2020

Излезе от печат сборникът Music between Ontology and Ideology

Music between ontologyИзлезе от печат сборникът Music between Ontology and Ideology, издание на Cambridge Scholars Publishing, изпълнен в рамките на проекта „Съвременна музикална композиция, теория и философия“, финансиран от фонд „Научни изследвания“. Книгата включва публикации на М. Божикова (ръководител на проекта), Кр. Япова, А. Петрова и Ив. Янакиев. Статиите се обединяват в две основни тематични области: първата проблематизира онтологичното единство на музика, философия и математика (в текстовете на Япова и Янакиев), втората продължава в посока на социално-онтологическите аспекти на музиката чрез документално възстановяване на дебата за стила от 60-те г. (в статиите на Петрова и Божикова).
https://www.cambridgescholars.com/music-between-ontology-and-ideology