17 ное 2020

Конкурс за попълване на състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

Срок за подаване на документите: от 18.11.2020 до 24.11.2020 г.
 
Обява за попълване на състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ““, Дейност Б – „Културното наследство в архивите на Института за изследване на изкуствата: интерактивна карта на изкуствата в България“
 
Проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ““, финансиран от ОП НОИР 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира изследовател R1 (без научна степен), който да отговаря на следните изисквания:
 

  Длъжност в екипа Висше образование и област (професионално направление) Стаж (професионално направление; брой години)/професионален опит
 1.  
Специалист-инженер за изграждане на процедура и платформа за миграция на архивни бази данни към съвременна релационна база данни с графичен интерфейс. Висше образование ОКС Магистър  в област „Компютърни системи и технологии“. Минимум 5 години опит в изграждане на уеб базирани проекти.
Минимум 5 години опит в работа с бази данни.
Поне 1 сертификат свързан с бази данни.
Опит в изграждането на инфраструктури.
Опит в ръководене на проекти.
Опит в изграждане на интерактивен уеб интерфейс.
Опит в изграждане на многослойни уеб базирани приложения.

 
 
Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (в свободен текст с посочена позиция, по която се кандидатства, до Ръководителя на проекта чл.кор. проф. Иван Илчев)
 • Автобиография (CV европейски формат)
 • Диплом за висше образование
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация
 • Заповед за зачисляване в ОНС „доктор“ (когато е приложимо)
 • Трудова книжка (когато е приложимо)
 • Списък научни публикации на кандидата (когато е приложимо)

 
Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.
 
Документи се приемат от 18.11.2020 до 24.11.2020 г. всеки работен ден от 10.00 до 14.00 часа на адрес: София, ул. „Кракра“ № 21, Институт за изследване на изкуствата при БАН, отдел Административно обслужване.
 
Етапи на конкурса:
 

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 27.11.2020 г.  събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се специалисти ще бъдат информирани за резултата писмено до 30.11.2020 г.
 4. Избраният специалист ще бъде назначен в екипа за изпълнение на дейност Б по проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

 
 
За допълнителна информация:
Тел.: 02/944 24 14
office@artstudies.bg