13 авг 2021

Нова книга на доц. д-р Александър Донев

Монографията Картографиране на филмовата неопитоменост. Независимо, аматьорско и алтернативно кино в България след 1989 година е резултат от работата на доц. Александър Донев като член на научния екип на проекта на Института за изследване на изкуствата Посттоталитарно българско кино – модели и идентичности, реализиран с финансовата подкрепа на Фонд Научни изследвания.

Тя представлява обзор и анализ на разнообразни форми на творчество, постигнали по-широка или по-ограничена видимост, въпреки че са били осъществени без държавни или обществени средства. Независимото филмово производство е представено в книгата като белег за демократизиране не само на формите за кинематографично изразяване, но и за премахване на институционалните, икономическите и други прегради пред филмовите творци, за да могат да общуват директно със своята потенциална публика. Тази проблематика за първи път се разглежда цялостно в българско научно изследване.