22 дек 2021

Две издания на Института за изследване на изкуствата са индексирани в Web of Science

Двата сборника Изкуствоведски четения, 2020 са индексирани в Web of Science Clarivate Analytics: Изкуствоведски четения 2020. Модул Старо изкуство: Пътешествия. Т. 1. Институт за изследване на изкуствата, БАН, С., 2021, съст. Е. Мутафов, М. Куюмджиева, ISBN 978-954-8594-98-1, ISSN 1313-2342 / Art Readings. Old Art Module: Journeys. Vol. 1. Institute of Art Studies, BAS. Sofia, 2021. Ed. By E. Moutafov, M. Kuyumdzhieva. ISBN 978-954-8594-98-1, ISSN 1313-2342 и Изкуствоведски четения 2020. Модул Ново изкуство: Пътешествия. Т. 2. Институт за изследване на изкуствата, БАН, С., 2021, Отговорен редактор И. Братоева-Даракчиева, ISBN 978-954-8594-98-1, ISSN 1313-2342 / Art Readings. New Art Module: Journeys. Vol. 2. Institute of Art Studies, BAS. Sofia, 2021. Under the general editorship of I. Bratoeva-Daraktchieva. ISBN 978-954-8594-98-1, ISSN 1313-2342.