5 апр 2022

Конкурс за заемане на академичната длъжност доцент

Институтът за изследване на изкуствата обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по Изкуствознание и изобразителни изкуства (изобразително изкуство от периода на НРБ), професионално направление 8.1. Теория на изкуствата, един, за нуждите на сектор Изобразителни изкуства, ИГ Ново българско изкуство със срок 2 месеца от обнародване на обявата в Държавен вестник, бр. 27 / 05.04.2022 г.
 
Срок за подаване на документите 05.06.2022 г.
 
Необходими документи (ЗРАСРБ, чл. 19):
Молба за допускане до участие в конкурса
СV, европейски формат
Диплом за придобита окс магистър
Диплом за придобита онс доктор / нс доктор на науките
Медицинско свидетелство. За кандидатите, които са служители на БАН, не се изисква [Правилник за условията и реда за придобиване на н. с. и за заемане на а. д. в БАН, гл. трета, чл. 11 (3)]
Свидетелство за съдимост. За кандидатите, които са служители на БАН, не се изисква [Правилник за условията и реда за придобиване на н. с. и за заемане на а. д. в БАН, гл. трета, чл. 11 (3)]
Удостоверение за стаж по специалността
Списък на публикациите
Списък на цитиранията
Справка за изпълнение на минималните национални изисквания по чл. 1а, ал. 2, както и справка за оригиналните научни приноси, към които се прилагат съответните доказателства (Нова – ДВ, бр. 56 от 2018 г., в сила от 06.07.2018 г.)
Справка за изпълнение на изискванията на Приложение 2 на Правилника за условията и реда за придобиване на н. с. и за заемане на а. д. в ИИИзк, БАН (ДВ, бр. 56 от 2018 г., в сила от 06.07.2018 г.).
 Документи се приемат само по електронната поща на адрес stefanova.irena@yahoo.com.
Справки на тел. 029442414, Ирена Стефанова, отдел Административно обслужване, Институт за изследване на изкуствата.