29 юли 2022

Конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент

Институтът за изследване на изкуствата обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по Театрознание и театрално изкуство (български театър), професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство, един, за нуждите на сектор Театър, със срок 2 месеца от обнародване на обявата в Държавен вестник (бр. 60 / 29.07.2022 г.).
 
Срок за подаване на документите 29.09.2022 г.
 
Необходими документи (ЗРАСРБ, чл. 19):
Молба за допускане до участие в конкурса
СV, европейски формат
Диплома за придобита окс магистър
Диплома за придобита онс доктор
Медицинско свидетелство. За кандидатите, които са служители на БАН, не се изисква
Свидетелство за съдимост. За кандидатите, които са служители на БАН, не се изисква
Удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв
Списък на научните публикации
Списък на цитиранията, ако има такива
Справка (нова – ДВ, бр. 30 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) за изпълнение на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3, съответно на изискванията по чл. 2б, ал. 5, към която се прилагат необходимите доказателства, определени в този закон, в правилника за прилагането му и в Правилника на ИИИзк
Справка за изпълнение на изискванията на Приложение 2 на Правилника за условията и реда за придобиване на н. с. и за заемане на а. д. в ИИИзк, БАН (
ДВ, бр. 56 от 2018 г., в сила от 06.07.2018 г.).
 
Документи се приемат само по електронната поща на адрес stefanova.irena@yahoo.com.
Справки на тел. 0896 743 633, Ирена Стефанова, отдел Административно обслужване, Институт за изследване на изкуствата.