21 юли 2023

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА ЮБИЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ 2023 посветена на 75-годишнината от създаването на Института за изследване на изкуствата към БАН, 75-годишнината от създаването на Института за литература към БАН, 75-годишнината от създаването на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“

75 години

Заглавие: ИЗОБРАЖЕНИЕТО В ТЕКСТА, ТЕКСТЪТ В ИЗОБРАЖЕНИЕТО
 
Анотация: Темата на конференцията свежда вечния интердисциплинарен диалог между словото и образа до един преднамерено знаков аспект: как живее изображението в света на вербалния и на невербалния текст.
 
Организационен комитет: проф. д-р Светлана Стойчева (НАТФИЗ), чл.-кор. проф. дфн Мирослав Дачев (НАТФИЗ), проф. д-р Йоана Спасова-Дикова (Институт за изследване на изкуствата – БАН), доц. д-р Калина Захова (Институт за литература – БАН), доц. дфн Морис Фадел (НБУ)
 
Дата и място на провеждане: 12 – 13 септември 2023, НАТФИЗ
 
Обем на докладите при тяхното устно представяне: до 15 минути.
 
Срок за подаване на заявки за участие (заглавие и кратко резюме): 15 август 2023 г. на един от следните имейли:
svetlana.stoicheva@gmail.com
morisf2001@yahoo.com
kalinaz@abv.bg
joanasd@yahoo.co.uk
 
Обем на текстовете за публикация в реферирано издание: до 15 стр., включително резюметата на български и английски (около страница).
 
Обем на текстовете за публикация в електронно издание: до 25 стр.
 
Илюстративен материал: всички изображения да бъдат изпращани в отделен файл във формат JPG.
 
NB! Докладите се публикуват след селекция на редколегията на изданията и анонимно рецензиране. Изискванията за оформлението им ще бъдат изпратени заедно с програмата на конференцията.