3 окт 2023

Рецензии и становища за дисертацията на Елина Анастасова

На 3 ноември 2023 г., петък, от 11:00 ч. научното жури, назначено със заповед № 291-РД / 03.07.2023 г., по решение на Научния съвет на Института за изследване на изкуствата, БАН (протокол № 5, т. 11 / 30.06.2023 г.), в състав:
проф. д. н. Диляна Ботева, СУ Св. Кл. Охридски
проф. д. н. Емануел Мутафов, ИИИзк, председател
доц. д-р Ива Досева, ИИИзк
доц. д-р Иван Вълчев, СУ Св. Кл. Охридски
доц. д-р Иво Топалилов, ИБЦТ
 

ЩЕ ПРОВЕДЕ
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА
 
НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
 
ПЕРСОНИФИКАЦИИТЕ В РИМСКОТО ИЗКУСТВО ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ (І-ІІІ в.)
 
 
НА ОТЧИСЛЕНАТА С ПРАВО НА ЗАЩИТА РЕДОВНА ДОКТОРАНТКА
КЪМ СЕКТОР ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА ПРИ ИИИзк
 
ЕЛИНА АНТОНОВА АНАСТАСОВА
 
ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР
ПО НАУЧНАТА СПЕЦИАЛНОСТ ИЗКУСТВОЗНАНИЕ И ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА, 8.1.

 
проф. д. н. Диляна Ботева, рецензия
проф. д. н. Емануел Мутафов, рецензия
доц. д-р Ива Досева, становище
доц. д-р Иван Вълчев, становище
доц. д-р Иво Топалилов, становище
 
Елина Анастасова, автореферат
 
Рецензии и становища английска версия:
 
Prof. Dilyana Boteva, DSc, review
Prof. Emmanuel Moutafov, DSc, review
Assoc. Prof. Iva Doseva, PhD, opinion
Assoc. Prof. Ivan Valchev, PhD, opinion
Assoc. Prof. Ivo Topalilov, PhD, opinion
 
Elina Anastasova, abstract
 
Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване на Института, ул. Кракра 21, между 10:00 и 13:00 ч.