26 авг 2023

Рецензии и становища за дисертацията на Ани Янева

На 14 септември 2023 г., четвъртък, от 11:00 ч. научното жури, назначено със заповед № 192-РД / 26.05.2023 г., по решение на Научния съвет на Института за изследване на изкуствата, БАН (протокол № 4, т. 6 / 19.05.2023 г.), в състав:
 
проф, д-р Адроника Мартонова, ИИИзк
доц. д-р Ирина Китова, ЮЗУ
доц. д-р Марияна Пискова, ЮЗУ
чл. – кор. проф. Мирослав Дачев, НАТФИЗ
проф. д. н. Ромео Попилиев, ИИИзк
 

ЩЕ ПРОВЕДЕ
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА
 
НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
 
Ролята на личните архивни фондове в конструирането на историческото арт познание
 (върху материали от архивите на Любомир Тенев и Александър Александров)
 
 
НА ОТЧИСЛЕНАТА С ПРАВО НА ЗАЩИТА РЕДОВНА ДОКТОРАНТКА
КЪМ СЕКТОР ЕКРАННИ ИЗКУСТВА ПРИ ИИИзк
 
АНИ ВЛАДИМИРОВА ЯНЕВА
 
ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР
ПО НАУЧНАТА СПЕЦИАЛНОСТ ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ НА КУЛТУРАТА, 8.1.

 
проф. д-р Андроника Мартонова, рецензия
доц. д-р Ирина Китова, рецензия
доц. д-р Марияна Пискова, становище
чл. – кор. проф. Мирослав Дачев, становище
проф. д. н. Ромео Попилиев, становище
 
Ани Янева, автореферат
 
Рецензии и становища английска версия:
 
Prof. Andronika Martonova, PhD, review
Assoc. Prof. Irina Kitova, PhD, review
Assoc. Prof. Mariyana Piskova, PhD, opinion
Corr.- mem. Prof. Miroslav Dachev, opinion
Prof. Romeo Popiliev, DSc, opinion
 
Ani Yaneva, abstract
 
Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване на Института, ул. Кракра 21, между 10:00 и 13:00 ч.