14 дек 2023

Представяне на резултатите от участието на Института за изследване на изкуствата в проекта „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

На 12 декември 2023 бяха представени резултатите от участието на Института за изследване на изкуствата (ИИИзк) в проекта  „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Той акцентира върху разкриване и популяризиране на културното наследство в България и цели както да осигури по-добри условия за провеждане на научни изследвания на високо ниво, така и да въведе в сферата нови технологии, за да засили потенциала на приложната наука. В първата негова фаза (2018 – 2023) ИИИзк се включи с три подпроекта.
На официалното събитие присъстваха ръководителят и координаторът на „Наследство БГ“ – чл.-кор. проф. дин Иван Илчев и проф. дфн Оля Харизанова от водещата организация СУ „Св. Климент Охридски“. В приветствените си думи проф. Харизанова подчерта важното значение на ИИИзк като активен партньор и благодари на научните екипи и администрацията.
Трите подпроекта бяха представени от своите ръководители. Резултатите на първия от тях – „Културното наследство в архивите на Института за изследване на изкуствата“ – бяха изложени от проф. д-р Горица Найденова. Тя демонстрира изработения от екипа сайт с изготвени пет бази данни за различните научни архиви на ИИИзк, в които всяка единица е представена с паспортните си данни и с илюстративен файл (аудио, видео или изображения – нотограми, снимки, архитектурни чертежи и др.). Непосредствено след нея чл.-кор. проф. Иванка Гергова посочи постиженията от втория подпроект „Молитвени пътувания на българите през XVIII и XIX век и изкуство“ (семинар, сценарии за документални филми, монографии). Тя подчерта, че именно със своята публикация в този проект гл.ас. д-р Дарина Бойкина получи награда в тазгодишния конкурс на БАН за публикация на млад учен в областта на хуманитарно-социалните науки. Дейността по третия подпроект на тема „Сценични и екранни изкуства в България – научни изследвания, исторически компендиум и лаборатория“ беше изложена от проф. д-р Надежда Михайлова Маринчевска.
В края на събитието чл.-кор. Иван Илчев поздрави екипите за постигнатите резултати и изрази надеждата си за продължение на партньорството и в следващия етап на „Наследство БГ“
 
DSC_4179 DSC_4190 DSC_4195 DSC_4207 DSC_4219 DSC_4220 DSC_4227