13 май 2024

Научна конференция „КИНОТО В БЪЛГАРИЯ МЕЖДУ ДВЕТЕ СВЕТОВНИ ВОЙНИ: ВЛИЯНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ИЗКУСТВА, МЕДИИ И ИНСТИТУЦИИ“

В Банско, от 9 до 11 май, се проведе научна конференция под заглавие КИНОТО В БЪЛГАРИЯ МЕЖДУ ДВЕТЕ СВЕТОВНИ ВОЙНИ: ВЛИЯНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ИЗКУСТВА, МЕДИИ И ИНСТИТУЦИИ, организирана от Института за изследване на изкуствата при Българска академия на науките  с подкрепата на Фонд „Научни изследвания“  (договор № КП-06-Н60/6 от 16.11.2021).
Конференцията се проведе в пет работни сесии, на които бяха представени 15 доклада, и заключителна дискусия. Пленарен доклад  на тема „Манифестите на късния български модернизъм и авангард. Литературноисторическа реконструкция“ беше изнесен от доцент Елка Трайкова (Институт за литература, Българска академия на науките). В конференцията участваха учени от  Институт за изследване на изкуствата при Българска академия на науките, Софийски университет „Св. Климент Охридски“,  Нов български университет, НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, Югозападен университет „Неофит Рилски“,  Лесотехнически университет, Българска национална филмотека.   

Повече за дейността по проекта – https://bgkino.com/
Програма за научна конференция
Постер