15 май 2024

ПОКАНА ЗА ПУБЛИКАЦИЯ В СПИСАНИЕ ПРОБЛЕМИ НА ИЗКУСТВОТО / ART STUDIES QUARTERLY, 2024, № 4

Редакционната колегия на списание Проблеми на изкуството/ Art Studies Quarterly кани потенциални автори (утвърдени и млади учени) да представят своите предложения за теоретични студии, статии и рецензии, които да бъдат публикувани в брой 4 на изданието за 2024, предвиден да излезе от печат до 15 декември 2024.
 
Темата на броя е “Преминаване и/или взривяване на границите” и предполага разширение и преодоляване на понятието “граница” в търсене на интерпретации и анализи, които не са ограничени от класификацията на отделните изкуства, фиксирането на видовете и жанровете в рамките на едно изкуство. Границите в киното и екранните изкуства се размиват в хибридните форми и интердисциплинарните проекти, в които се кръстосват социални, артистични и научни практики. В същото време продължава функционирането на устойчиви исторически и географски разделения и естетически критерии, които се нуждаят от преосмисляне. Към тях можем да добавим езиковите, културни, етнически и религиозни различия и техния отпечатък върху филми и артефакти.
Темата позволява включването освен на екранни изследователи и на автори от различни области на изкуствата и обществените науки. Приоритет ще бъде даден на оригинални текстове, посветени на неизследвани или слабо изследвани проблеми в рамките на очертаните тематични кръгове.
Предложенията е необходимо да бъдат изпратени до 22 юли 2024 (понеделник).
Те трябва да съдържат кратко резюме на студията, статията  или рецензията в обем до 1000 знака и кратка автобиографична справка за автора до 500 знака.
Завършените студии трябва да бъдат в обем до 45 000 знака, статиите – до 18 000 знака, рецензиите – между 8 000 и 12 000 знака. Срок за изпращане на текстовете: 16 септември 2024 (понеделник).
Моля, изпращайте заявките си на имейл адреса на списанието: probleminaizkustvoto@gmail.com
и до водещия редактор на броя palexandrova@mail.bg
 
Всички подадени статии ще бъдат обект на двойно анонимно рецензиране. Изискванията към ръкописите можете да видите тук:
(български)  Указания за авторите
(английски) Submission guidelines
“Проблеми на изкуството” е издание на Института за изследване на изкуствата, БАН. То се реферира в European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS).
Списанието е в процес на кандидатстване за рефериране в Web of Science –
https://portal.issn.org/api/search?search[]=MUST=default=Problemi+na+izkustvoto&search_id=14185506#
 Броят предстои да излезе до 15 декември 2024.

 
Благодаря Ви!
 Проф. д.н. Петя Александрова, съставител и редактор на броя