16 май 2024

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ИЗКУСТВОВЕДСКИ ЧЕТЕНИЯ 2025 ● МОДУЛ НОВО ИЗКУСТВО

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗКУСТВАТА,
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
 
МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
ИЗКУСТВОВЕДСКИ ЧЕТЕНИЯ 2025 ● МОДУЛ НОВО ИЗКУСТВО
 
ИЗКУСТВА И АРХИВИ
София, 10 – 12 април 2025

123

„Благородникът“ по Молиер, режисьор Хрисан Цанков, сценограф Макс Мецгер, Народен театър, 1929 г.;
Архив на Народния театър „Иван Вазов“

 

Организационният комитет на Международната научна конференция Изкуствоведски четения 2025, модул „Ново изкуство“ кани утвърдени и млади учени да изпратят своите предложения за доклади, свързани с темата на предстоящата конференция „Изкуства и архиви“.
Архивите, свързани с изкуствата – както със самите произведения, така и с техните автори и с историческия контекст, в който са създадени, имат неоценимо значение за научните изследвания на художественото наследство. Писането на историите на отделните изкуства, реконструирането и проследяването на миналото на цялостната художествена култура и на актуалните развития в художествената сфера не биха могли да бъдат направени без издирването, проучването и анализа на съхранени архивни документи, източници и материали. Ето защо намерението на организаторите на конференцията е вниманието да се фокусира върху ролята на архивите за създаването на достоверна, задълбочена и обективна история на изкуствата и съответно върху професионалното, отговорно и адекватно съхранение, развитие и използване на съществуващите архивни фондове и съвременното, подпомогнато от новите технологии архивиране на съвременните изкуства и рефлексиите върху тях в нови артархиви.
Очакваме предложения, които засягат по-специално, но не само, следните теми:
– налични архиви в областта на отделните изкуства – театър, музика, екранни изкуства, съвременни визуални изкуства и въпроси и проблеми, възникващи при тяхното използване в научните изследвания;
– представяне на изследвания и други научни и приложни практики и проекти, свързани с развитието на съществуващи архивни фондове и създаването на нови артархиви;
– архиви и персоналии в изкуствата;
– архиви и произведения;
– архивите, изкуствата и новите технологии; научни проблеми, свързани с дигитализацията и цифровите хранилища на артефакти;
– архивиране на съвременното изкуство – основни въпроси, идеи, проблеми.
Предложената тема има интердисциплинарен характер и с радост ще бъдат разгледани и заявки на изследователи от взаимосвързани дисциплини като опазване на художественото наследство, консервация и реставрация, музеология, както и на специалисти по история, архивистика, литература, религия, археология и др., ако те са свързани с темата.
При приемането на заявените предложения ще бъде спазено изискването не по-малко от 10% от участниците да бъдат млади изследователи, постдокторанти или докторанти.
Работните езици на конференцията: български и английски.
РЕГИСТРАЦИЯ
Моля, изпращайте попълнени заявка за участие с резюме на английски език (до 500 думи) и научна биография на следните имейли (в съответствие с областта, в която е вашето предложение):

  • проф. д. н. Камелия Николова, Театър: kamelian@hotmail.com
  • доц. д-р Катерина Гаджева, Изобразителни изкуства: katigad@yahoo.com
  • проф. д. н. Венцислав Димов, Музика: vdimov.fjmc@gmail.com
  • доц. д-р Деян Статулов, Екранни изкуства: dstatulov@abv.bg

Всички заявки да бъдат с копие до: info.artplatform@gmail.com
Формата на заявката за участие с резюме можете да изтеглите оттук:
Заявка за участие
Формата на научна биография можете да изтеглите оттук:
Научна биография
Резюметата и автобиографиите на английски език са задължителни.
 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Дати на провеждане: четвъртък, 10 април – събота, 12 април 2025 г.
Място: Институт за изследване на изкуствата, ул. „Кракра“ 21, София.
Работни езици: български, английски.
(Моля, отбележете в заявката си езика, на който ще изнесете доклада си!)
Време за представяне на докладите: 15 минути.
Още информация за конференцията на адрес artstudies.bg
Организатори (Институт за изследване на изкуствата, БАН):
Камелия Николова, Венцислав Димов, Катерина Гаджева, Деян Статулов.
Международен организационен комитет:
Adrian-Silvan Ionescu, Romanian Academy of Sciences, Romania
Elvira Popova, Autonomous University of Nuevo Leon, Monterrey, Mexico
Fani Vavili-Tsinika, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
Kamelia Nikolova, Institute of Art Studies, Bulgarian Academy of Sciences & National Academy of Theatre and Film Arts, Sofia, Sofia
Katerina Gadjeva, Institute of Art Studies, Bulgarian Academy of Sciences
Marina Frolova-Walker, University of Cambridge, UK
Ventsislav Dimov, Sofia University “St. Kliment Ohridski” & Institute of Art Studies, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia
Yana Hashamova, Ohio State University, USA
 
ВАЖНИ ДАТИ
01.09.2024 – краен срок за подаване на резюмета и автобиографии
15.10.2024 – информиране на потенциалните участници за резултата от подадените заявки
01.03.2025 – краен срок за изработване на програмата на конференцията