4 апр 2016

Защитен дисертационен труд

На 4 април 2016 г. се проведе публична защита на дисертационния труд на Вера Ценова, редовна докторантка към сектор Музика. Разработката й Оперни образци от Западна Европа и САЩ през втората половина на ХХ век: полифонични похвати в музиката и драматургията. Сценични реализации беше високо оценена с две положителни рецензии от проф. д. изк. Димитър Христов и от проф. д-р Румяна Каракостова и с три положителни становища от проф. Боянка Арнаудова, проф. д. изк. Кристина Япова и от доц. д-р Нина Найденова. Процедурата беше в памет на проф. д. изк. Розалия Бикс, научен ръководител на докторантката.
Членовете на научното жури единодушно присъдиха на Вера Михайлова Ценова образователната и научна степен доктор по научната специалност Музикознание и музикално изкуство.