7 апр 2016

Присъдена образователна и научна степен доктор

На 7 април 2016 г. Румяна Маргаритова, редовна докторантка към сектор Музика публично представи и защити дисертационния си труд Музикалнофолклорни практики в мултиетническа среда. Разработката й беше високо оценена от членовете на научното жури и получи две положителни рецензии от проф. д-р Димитрина Кауфман и от проф. д-р Горица Найденова и три положителни становища от доц. д-р Венцислав Димов, научен ръководител на докторантката, доц. д-р Веселка Тончева и от доц. д-р Наталия Рашкова.
Процедурата приключи с единодушно присъдената на Румяна Андреева Маргаритова образователната и научна степен доктор по научната специалност Музикознание и музикално изкуство.