18 апр 2016

По пътя на несебърските икони/ In the Steps of Nessebar’s Icons

В основата на това проучване стоят няколко неизвестни фотографии на Несебър, направени по поръчка на Народния археологически музей в София през 20-те г. на ХХ в. Те хвърлят нова светлина върху културното наследство на Несебър и по-специално върху съдбата на огромното количество запазени иконописни произведения, които днес са част от най-големите сбирки на християнско изкуство в България.

The basis of this study is several unknown photographs made on behalf of the National Archaeological Museum in Sofia in the 20s of XX century, part of a long-gone Nessebar iconostasis shedding new light on Nessebar’s cultural heritage and in particular on the fate the huge amount of preserved icons. The abundant photographic archive contains information for all iconostasis preserved till the early ХХ century and also about the icons distribution on them. Author: Ivan Vanev, Institute of Art Studies Publishers.

СЪДЪРЖАНИЕ / CONTENTS
Въведение / Introduction
Художественото наследство на Несебър през вековете / Nessebar’s artistic heritage over the ages
Иконите и тяхното опазване / The icons and their preservation
Несебърските старини във фотографския архив на Народния музей / Nessebar’s heritage in the photo archives of the National Museum
Реконструкция на иконостасите / Reconstruction of the iconostases
Църква „Св. Йоан Кръстител“ / St. John the Baptist church
Църква „Св. Стефан“ (Новата митрополия) / St. Stephen church (New Metropolitanate cathedral)
Църква „Св. Теодор“ / St. Theodore church
Църква „Св. Параскева“ / St. Paraskevi church
Църква „Св. Георги Мали“
St. George the Lesser church
Църква „Възнесение Христово“ („Св. Спас“)
Ascension church
Църква „Св. Георги Големи“
St. George the Greater church
Църква „Св. Богородица Понолитрия“ („Св. Спиридон“)
Virgin Ponolytria church (St. Spyridion)
Някои изводи вместо заключение / Some conclusions instead of finale
Използвани съкращения / Abbreviations
Библиография / Bibliography
Архивни източници / Archives

Заглавие: По пътя на несебърските икони/ In the Steps of Nessebar's Icons
Автор: Иван Ванев
ISBN: 9789548594400
Година: 2015
Категория: монография