27 май 2016

Излезе от печат Изкуствоведски четения 2015

Сборникът с доЧетения 15клади от ежегодната научна конференция "Изкуствоведски четения", модул "Ново изкуство" – "Изкуствата в Новото време: смесване на езиците" излезе от печат.
Сборникът представя статии от областта на театъра, киното, съврeменното изобразително изкуство и музика, архитектурата.