26 авг 2016

Конкурс за прием на докторанти

Институтът за изследване на изкуствата обявява конкурс, редовна сесия, за прием на докторанти за учебната 2016/2017 година в съответствие с Решение № 328 на МС от 03.05.2016 г.
 
Срок за подаване на документи за участие в конкурса от 15.08.2016 г. до 14.10.2016 г.
 
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  1. Молба, свободен текст, до директора на Института за изследване на изкуствата, в която кандидатите задължително посочват специалноста, за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит, изтегли
  2. Автобиография, европейски формат
  3. Копие от диплом с приложението за придобита окс магистър
  4. Удостоверение, издадено от НАЦИД, за признато висше образование, ако дипломата е от чуждестранно висше училище. Кандидати с чужди дипломи, легализирани само с апостил от МнВР, не се допускат до участие в конкурса
  5. Медицинско свидетелство
  6. Свидетeлство за съдимост
  7. Фактура (или копие) за платена  такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН, бул. Цариградско шосе 125, бл. 26 Б
  8. Квитанция за внесена в касата на Института за изследване на изкуствата, ул. Кракра 21, такса от 30 лева за полагане на кандидат докторантски изпит по специалността. Внесени такси не се връщат.
  9. Списък на публикациите, ако кандидатът има такива
  10. Допустими са други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област

Кандидатите без дипломи  могат да участват в конкурса с уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа или от положения държавен изпит. До участие в конкурса се допускат кандидати с общ успех от дипломата за окс магистър не по-нисък от много добър 4,50.
 
До 28.10.2016 г. кандидатите ще бъдат уведомени писмено за допускането / недопускането им до конкурса.
Изпитите по специалността ще се проведат от 05.12.2016 до 09.12.2016 година, а по чужди езици от 12.12.2016 до 16.12.2016 година.
 
Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността минимум много добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.
 
СПИСЪК НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ:

Музикално и танцово изкуство / Музикознание и музикално изкуство, 8.3.:
1 редовна бройка по музикална култура – проблеми и практики

Театрално и филмово изкуство / Театрознание и театрално изкуство, 8.4.:
1 редовна бройка по съвременен български театър

Театрално и филмово изкуство / Кинознание, киноизкуство и телевизия, 8.4.:
1 редовна бройка

За справки и подаване на документи Ирена Стефанова, отдел Административно олбслужване на Института за изследване на изкуствата, София, ул. Кракра 21, тел. 02944 24 14, 02489 00 94, 02489 00 95, stefanova.irena@yahoo.com