11 ное 2016

Семинар „Конкурсът за композиция на българско музикално произведение в размер 7/8 – замисъл, концепция, реализация“

Êîíêóðñúò çà êîìïîçèöèÿ íà áúëãàðñêî ìóçèêàëíî ïðîèçâåäåíèå â ðàНа 22 ноември ще се състои поредното издание на постоянния научен семинар на ИГ "Музикална култура и информация" под надслов Конкурсът за композиция на българско музикално произведение в размер 7/8 – замисъл, концепция, реализация.
Основен доклад ще изнесе гл. ас. д-р Диана Данова-Дамянова. Тя ще представи този осъществен проект с 15-годишна история, ще проследи главните линии на неговото развитие през годините, ще коментира най-общо теми, автори и творби, изпълнители.
Темата предполага продължения в различни посоки – музикална култура, теория и естетика.