6 мар 2017

Конкурс

Конкурс за заемане на академичната длъжност професор по специалността Изкуствознание и изобразителни изкуства (украса на ръкописната книга), професионално направление 8.1., обявен в ДВ бр. 79/07.10.2016 г. за нуждите на ИГ Средновековно и възрожденско изкуство, сектор Изобразителни изкуства с единствен кандидат доц. д-р Елисавета Владимирова Мусакова.
На основание чл. 4, ал. 1, 2 и 3 и чл. 25 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, решение на Научния съвет на Института за изследване на изкуствата (протокол № 10, т. 5/25.11.2016 г.) и заповед № 719-РД от 01.12.2016 г. на директора на ИИИзк е определено научно жури в състав:

  1. проф. дфн Анисава Милтенова, становище
  2. проф. дфн Боряна Христова, рецензия
  3. проф. дфн Вася Велинова, рецензия
  4. проф. д. изк. Елена Попова, становище
  5. чл.-кор. проф. Елка Бакалова, становище
  6. доц. д-р Емануел Мутафов, становище
  7. чл.-кор. проф. Иванка Гергова, рецензия
  8. проф. д.и.н. Иван Билярски, ИИИ, резервен член
  9. доц. д-р Ралица Русева, ИИИзк, резервен член

 
Резюмета на научните публикации на доц. д-р Елисавета Мусакова