10 ное 2015

27.04.2015 ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

На 27 май 2015 година, научно жури, назначено със заповед № 49-РД/27.01.2015 г. по решение на НС на ИИИзк (протокол № 1, т. 6/23.01.2015 г.) в състав:

1.проф. д.изк. Владимир Михайлов, НБУ
2.проф. Иван Георгиев, НБУ
3.доц. д-р Иво Драганов, НБУ
4.проф. д-р Ингеборг Братоева-Даракчиева, ИИИзк
5.проф. д. изк. Мая Димитрова, ИИИзк
6.проф. д.изк. Александър Янакиев, ИИИзк, резервен член
7.проф. д-р Емилия Стоева, НАТФИЗ, резервен член

ще проведе
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА
на дисертационния труд
БЪЛГАРСКИЯТ ТЕЛЕВИЗИОНЕН СЕРИАЛ ОТ 21-ВИ ВЕК
В СОЦИОКУЛТУРЕН КОНТЕКСТ
Продуктовото позициониране в българските телевизионни сериали. Взаимоотношения и социокултурен контекст


на редовната докторантка към
сектор Екранни изкуства при ИИИзк

ТЕОДОРА ЕМИЛОВА ДОНЧЕВА

за придобиване на образователната и научна степен доктор

проф. Иван Георгиев, рецензия
проф. д. изк. Мая Димитрова, рецензия
проф. д.изк. Владимир Михайлов, становище
доц. д-р Иво Драганов, становище
проф. д-р Ингеборг Братоева-Даракчиева, становище

Теодора Дончева, автореферат

 

Публичната защита ще се проведе от 11:00 часа в заседателната зала на ИИИзк, ул. Кракра 21.
Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване, Институт за изследване на изкуствата на ул. Кракра 21.

<<<АРХИВ КОНКУРСИ>>>