10 ное 2015

28.04.2015 ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

На 28 май 2015 година, научно жури, назначено със заповед № 51-РД/28.01.2015 г. по решение на НС на ИИИзк (протокол № 1, т. 7/23.01.2015 г.) в състав:

1.проф. д.изк. Александър Янакиев, ИИИзк
2.доц. д. изк. Емил Лозев
3.проф. д.изк. Любомир Халачев, НАТФИЗ
4.проф. д-р Михаил Мелтев, НБУ
5.проф. д-р Надежда Маринчевска, ИИИзк
6.доц. д-р Радостина Нейкова, ИИИзк, резервен член:
7.проф. д-р Венелин Грамадски, НАТФИЗ, резервен член

 

 


ще проведе
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА
на дисертационния труд

БЪЛГАРСКОТО КИНО И ДЪРЖАВНАТА КУЛТУРНА ПОЛИТИКА ОТ КРАЯ НА ХХ И НАЧАЛОТО НА ХХІ ВЕК
(европейски практики и българският контекст)

на редовната докторантка към
сектор Екранни изкуства при ИИИзк
АННА ДИМИТРОВА ШОЙЛЕВА-ЧОМАКОВА

за присъждане на образователната и научна степен доктор
 

 

 

 

 

проф. д-р Михаил Мелтев, рецензия
проф. д-р Надежда Маринчевска, рецензия
проф. д.изк. Александър Янакиев, становище
доц. д. изк. Емил Лозев, становище
проф. д.изк. Любомир Халачев, становище

 

 

Анна Шойлева-Чомакова, автореферат

Публичната защита ще се проведе от 11:00 часа в заседателната зала на ИИИзк, ул. Кракра 21.
Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване, Институт за изследване на изкуствата на ул. Кракра 21.