10 ное 2015

ДВЕ ПУБЛИЧНИ ЗАЩИТИ ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН “ДОКТОР”

4c0e612b9ca247bfceb2bafd3c3b4fd7На 23 и на 25 юни 2015 година в заседателната зала на Института за изследване на изкуствата редовнте докторанти към сектор “Музика” и сектор “Архитектура” Полина Антонова и арх. Илияна Овчарова представиха дисертационните си трудове пред членовете на научните журита, колеги и гости.
За разработките си “Архивът на Димитър Ненов: систематизации, интерпретации, анализи” (П. Антонова) и “Реутилизация и ревитализация на промишлени предприятия” (И. Овчарова) те получиха положителни рецензии и становища и единодушно им беше присъдена образователната и научна степен “доктор”.