10 ное 2015

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР

03843576940049b2ba59cfd5f2a0a5f8На 29 септември 2015 година редовната докторантка към сектор Изобразителни изкуства Светла Петкова представи своето експозе пред членовете на научното жури, колеги и гости. За разработката си Колекционирането на произведения на изкуството като феномен на културата. Българският опит в частното колекциониране (живопис, графика, скулптура) от края на ХХ в. и началото на ХХІ век тя получи две положителни рецензии от доц. д-р Виолета Василчина и от проф. д. изк. Свилен Стефанов и три положителни становища от доц. д-р Галина Лардева, проф. д-р Ирина Генова и от акад. Светлин Русев, който е научен ръководител на докторантката.
Научното жури единодушно присъди на Светла Цветанова Петкова образователната и научна степен доктор по научната специалност Изкуствознание и изобразителни изкуства.