Камелия Николова

25 юли 2016

Камелия Николова

Камелия Николова
проф. д. н.
История на европейския и българския театър, теория на драмата и представлението, режисура, нова европейска драма, английска/британска драма, съвременни сценични практики.
 

Научни степени и звания/длъжности:
2006 – Професор по театрознание (Институт за изследване на изкуствата, БАН)
2006 – Професор по история и теория на европейския театър (НАТФИЗ)
2004 – Доктор на науките (доктор на изкуствознанието)
2001 – Доцент по театрознание (Институт за изследване на изкуствата, БАН)
1999 – Доцент по история и теория на европейския театър (НАТФИЗ)
1994 – Доктор 
 
Образование
1978-1979 – СУ „Св. Климент Охридски”, Филологически факултет
1979-1984 – НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”, специалност “Театрознание” – магистър
1988-1991 – Докторант по "История на европейския театър" към катедра "Театрознание", НАТФИЗ – дисертация “Произход и естетически основания на театралната режисура”
 
Специализации
1993-1994 – Специализира история на европейския театър и култура на ХХ век в Обществото за театрални изследвания към Британския театрален музей, Лондон, Обединеното кралство
1994 – Гостуващ учен в Университета в Глазгоу, Обединеното кралство
 
Година на постъпване в ИИИзк
Декември 1994 г.
 
Публикации
Монографии
Николова, Камелия (1995). Другото име на модерния театър. Произход и естетически основания на драматичната режисура. София: УИ “Св. Климент Охридски"
Николова, Камелия (1998). Белези от нищото. Статии и есета за театъра. София: ГЕА 2000.
 Николова, Камелия (2000). Експресионистичният театър и езикът на тялото. УИ “Св. Кл. Охридски"
Николова, Камелия (2004). Модерната европейска драма в Народния театър между двете световни войни. София: Фигура
Николова, Камелия (2007).Театърът на границата на ХХ и ХХІ век. София: Фигура
Николова, Камелия (2009). Британската драма 1945–1989. София: Институт за изкуствознание, БАН  Николова, Камелия (2011, в колектив). История на българския театър. Т. ІV. Българският театър между двете световни войни. София: Институт за изследване на изкуствата, БАН
Николова, Камелия (2013). Българският театър след 1989 и новата британска драма. София: УИ “Св. Климент Охридски"
Николова, Камелия (2015). Театърът в началото на ХХІ век. София: Панорама плюс
Енциклопедии, сборници
Николова, Камелия (2001, в колектив). Познатата / непознатата българска драма. София: Антракт
Николова, Камелия (2005, в колектив). Театралната наука и критика – равносметки и перспективи.  София: ИК “П. Венедиков”, НАТФИЗ „Кр. Сарафов”
Николова, Камелия (2006, в колектив). Българското драматургично наследство – нови прочити. София: ИК “П. Венедиков”, НАТФИЗ „Кр. Сарафов”
Nikolova, Kamelia (2014,  in an international team). Digital Theatre Words. OISTAT
Николова, Камелия (2014, в колектив). Шекспир в България днес. София: НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”
Избрани студии и статии
Nikolova, Kamelia. Bulgarian Drama Directing as an Ethical Codex. In: The European Legacy. Cambridge, USA. 1996, N.1.
Nikolova, Kamelia. Ausverkauf der Innovationen. In: Theater der Zeit (Recherchen 61: Landvermessungen Theaterlandschaften in Mittel-, Ost und Sudosteuropa). Berlin. 2008
Nikolova, Kamelia. Icecold Winter Landscapes after Love: Shakespeare in Sfumato, Sofia. In: Critical Stages: The IATC (International Association of Theatre Critics) webjornal, 2011, no. 5
Nikolova, Kamelia. Der aufstand der verspateten modernisten. Generationen, Personlichkeiten und Asthetiken im zeitgenossischen bulgarischen Regietheater. In: Theater der zeit, Recherchen 83. Berlin, 2011
Nikolova, Kamelia. Der Hunger nach Wahrheit. Bulgariens Gesellschaft rebelliert auf der Strabe und Theater. Nuntrat die Regierung endlinchzuruck. In: Theater der zeit. October, Heft Nr 10, 2014
Nikolova, Kamelia. Theatre expressionism in Bulgaria: Geo Milev – Papers of BAS. Humanities and Social Sciences. Sofia: Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, BAS, 2015, Volume 2, № 3-4
Nikolowa, Kamelia. Nowy dramat Bulgarski. Ku teatrowi politycznemu – DIALOG. Warszawa, maj 2015, № 5
Nikolova, Kamelia. Silence of Loneliness in the Noisy World of Technology – Critical Stages/Scenes Critiques, IATC webjournal/Revue web del’AICT-June 2016: Issue No 13  
 
Представителни научни проекти
Колективен проект на сектор „Театър“ „Енциклопедия на българския театър“, 1995 – 2000;
Колективен проект на сектор „Театър“ „История на българския театър. Българският театър между двете световни войни на ХХ век“, 2001 – 2011;
Международен проект за подготовка на многотомен многоезичен речник на сценографските термини “New Theatre Words” (OISTAT. Sweden, 1998);
Проект "Janus" на Международната организация за европейска драма THE FENCE (2005);  
Международен проект “Digital Theatre Words” (2011-2014).
 
Представителни участия в конференции или кратка обобщена информация
Участвала е с доклади и като организатор и водещ в много научни конференции в България, Обединеното кралство, САЩ, Полша, Австрия, Унгария, Чехия, Словакия, Франция, Германия.

Основни области на водените лекционни курсове във ВУЗ
История на европейския театър; история и теория на театралната режисура; текст и интерпретация; авангарден и експериментален театър; съвременни сценични практики; британска драма; нова европейска драма; принципи на театралното изследване; критическа практика – бакалавърски, магистърски и докторантски курсове в НАТФИЗ, БАН, НХА, НБУ и други наши и чужди университети.
 
Обучение на докторанти
Ръководство на докторанти – Институт за изследване на изкуствата към БАН, НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”, Нов български университет и др. – 12 докторанти
 
Награди
1996 – Награда за театрална теория и критика на Съюза на артистите в България
           за книгата "Другото име на модерния театър" (1995)
1996 – Награда на Фондация “Аскеер” за театрална критика
2001 – Награда за театрална теория и критика на Съюза на артистите в България
           за книгата "Експресионистичният театър и езикът на тялото" (2000)
2007 – Награда ИКАР за театрална теория и критика на Съюза на артистите в
           България за “Българското драматургично наследство” (2006, с колектив)
2010 – Награда ИКАР за театрална теория и критика на Съюза на артистите в
           България за книгата “Британската драма 1945-1989” (2009)
2012 – Награда ИКАР за критически текст за “История на българския театър. Том ІV.
           История на българския театър между двете световни войни” (2011, с колектив)
2013 – Награда "Златна маска" на Драматичен театър-Варна за театрална критика
2014 – Награда ИКАР на Съюза на артистите в България за критически текст за книгата
          "Българският театър след 1989 и новата британска драма" (2013)
2015- Номинация за Награда ПИТАГОР за наука и научни постижения в категория
          "утвърден учен в областта на обществените и хуманитарните науки"
2016 – Награда „Златен век” на Министерството на културата
 
Съпътстващи дейности
Изследователската й работа в сектор “Театър” е съчетана с преподавателска дейност и критическа практика. От 1992 г. е асистент, доцент (1999) и професор (2006) по “История на европейския театър” и по “Теория на режисурата” в НАТФИЗ, като от 2000 г. е и ръководител на катедра "Театрознание". Гост-професор е в НБУ и НХА "Николай Павлович”, както и гостуващ лектор в чужди университети.
Член е на Сдружението на театроведите, театралните критици и драматурзите към САБ, Международната организация на театралните критици IATC, Комисията по публикациите на OISTAT и на Международната организация за европейска драма THE FENCE.
Била е експерт в комисии към НАОА, МК и Европейската комисия 
От 1997 г. е редактор и автор на седмична страница “Сцена” във в. “Литературен вестник”; член на редколегията на сп. “European Journal of Arts Education” (1999-2001); сп. “Homo Ludens” (от 2000), сп. "Следва" (от 2001), главен редактор на Годишника на НАТФИЗ (от 2001), заместник-главен редактор на сп. “Проблеми на изкуството” (от 2007) и член на редколегията на сп. “Papers of BAS. Humanities and Social Sciences” (от 2014).