Стефка Венкова

25 юли 2016

Стефка Венкова

Стефка Венкова
доц. д-р
Ръководител на ИГ Музикална съвременност
 

Заемана длъжност и звание
2015 – доцент по църковна хорова музика в ИИИзк при БАН
2010-2015 – главен асистент в ИИИзк при БАН
2009 – специалист в ННЦОКН – ИИИзк при БАН 
1998-2009 – хоноруван преподавател в департамент Музика – НБУ
1996-2006 – учител по музика – 91 Немска езикова гимназия „Проф. К. Гълъбов”; 68 СОУ „Акад. Н. Обрешков”, София

Образователни и научни степени
2010 – докторска степен по музикознание и музикално изкуство, ВАК.
1996 – магистърска степен по музикознание, АМТИ – Пловдив.
1995 – магистърска степен по музикална педагогика, АМТИ – Пловдив.
1990 – средно образование със специалност пиано – СМУ „Проф. В. Стоянов”, Русе.
 
Специализации
1998 – Семинар по Грегорианско пеене, Schola Gregoriana of Cambridge, UK
1997 – Интерпретационен курс за пианисти на проф. Г. Райнхолд и проф. П. Фойхтвангер, Boesendorfer Klavierfabrik, Wien, Austria
1995/1996 – Стипендия от Клуб “Отворено общество” – Пловдив за научна разработка на тема ”Съвременна музика”
1996 – Майсторски клас по композиция на проф. А. Виеру, ММФ “Мартенски музикални дни”, Русе
1994, 1995 – Майсторски клас по оперен акомпанимент на проф. М. Лилова и И. Щиглич, ММФ “Варненско лято”, Варна
 
Година на постъпване в ИИИзк
2009

Представителни публикации
Книги:
Venkova, S. (2016) Апостол Николаев-Струмски: живот, вдъхновен от музиката (Apostol Nikolaev-Stroumsky: a Life Inspired by Music). Sofia: Institute of Art Studies, 241 pp. (with summary in English)
Venkova, S. (2010) Музиката на Католическата църква от източен обред в България (The Music of the Eastern Rite Catholic Church in Bulgaria). Sofia: Catholic Apostolic Exarchate, 206 pp. (with summary in English)
Студии и статии:
Venkova, S. (2021) Полски духовни песни в българската източнокатолическа музика (Polish Popular Religious Songs in Bulgarian Eastern Catholic Music). – In: Bulgarian Folklore, vol. 4, Sofia, 2020, 446-459 (with summary in English).
Venkova, S. (2021) Архив „Църковна музика“ в Института за изследване на изкуствата: история, систематизиране, изследователски аспекти (The Church Music Archive of the Institute of Art Studies: history, systematization, research aspects). In: Bulgarian Musicology, Special Issue: Art Studies, Archives and the Internet. History and Perspectives. Sofia, 2021. 72-86 (with summary in English).
Venkova, S. (2021) Българският музикален съюз като професионално обединение: личности, взаимодействия, противопоставяния (The Bulgarian Music Union as a Professional Association: Personalities, Interactions, Oppositions). In: Art Readings 2021: Personalia. Sofia, 575–583 (with summary in English).
Venkova, S. (2021) Св. Йоан Кукузел в изданията на Българския музикален съюз: данни и интерпретации (St. John Koukouzelis in the Editions of the Bulgarian Musical Union: Data and Interpretations). In: St. John Koukouzeles – Personality, Work, Epoch. Ed. in chief S. Kujumdzhieva.  Sofia, St. Kliment Ohridski University Press, 78-91 (with summary in English).
Venkova, S. (2019) Биографичните данни за Николай Ив. Николаев (1852 – 1938): нови данни и съвременен прочит (Biographical Data about Nikolay Nikolaev (1852-1938): New Facts and Contemporary Read). In: Bulgarian Musicology, vol. 2, 2019, 76-95 (with summary in English).
Venkova, S. (2019) Многогласната богослужебна хорова музика в католическата църква в България (30-те – 80-те години на XIX век) (The Polyphonic Liturgical Choral Music of the Catholic Church in Bulgaria (1830s – 1880s). – In: Musical Activity of the Encyclopedist Dobri Voynikov (1833–1878). Ed. In chief Stefan Harkov. Shumen: Constantine of Preslav University Press, 2019, 117–128 (with summary in English).
Venkova, S. (2016): West-European, Balkan and Bulgarian Religious Songs: Influences and Interactions. In: Bulgarian Musicology, vol. 2-3, 2016. South East European Studies in Musicology. с. 86-97.
Venkova, S. (2015) The Musical Activities of the Congregation of the Resurrection’s Mission in Bulgaria (mid-19th – mid-20th c.) In: Bulgarian Historical Review, vol. 1-2, 2014, 97-103.
Venkova, S. (2013) Апостол Николаев-Струмски (1886–1971): биографични данни и творческо наследство (Apostol Nikolaev-Stoumsky (1886–1971): Biographical Data and Musical Heritage). In: Bulgarian Musicology, vol. 2, 2013, 65-83 (with summary in English).
Venkova, S. (2010) Някои особености на източнокатолическата литургична музика в България (Some specific features of the East Catholic Liturgical Music in Bulgaria). In: Orientalia et Occidentalia, vol. 6. Košice, Analecta Instituti studis spiritualitatis Orientalium Occidentaliumque provehendis nomine P. Michelis Lacko appellati, 2010, 365-371.
 
Представителни научни проекти
 
2020-2022 – Културното наследство в архивите на ИИИзк: интерактивна карта на изкуствата в България към Изграждане на ЦВП Наследство БГ.
2017-2019 – BYZART Project – Byzantine Art and Archaeology Thematic Channel.
2013, 2015, 2019 – Еразъм+  Преподавателска мобилност в Познански университет „Адам Мицкевич”, Полша.
2009 – БААРТИ 3: Български арт архиви, ресурси и технологии на изследване.
 
Представителни участия в конференции или кратка обобщена информация
 
Доц. д-р Стефка Венкова е музиколог в сектор „Музика” на Институт за изследване на изкуствата при БАН. Автор е на две монографии и на над 50 студии и статии по въпроси на българската църковна музика на ХХ век, свързани с източноправославната и източнокатолическата музика, взаимодействията Изток – Запад, църковните композитори, музикалните архиви и музикалните институции, публикувани у нас и в чужбина. Секретар е на секция „Музиколози“ към Съюза на българските композитори от 2014 г. и член на българската секция в International Musicological Society. Член е на Съюза на учените в България и на Асоциацията на византинистите и медиевистите в България. Стефка Венкова е диригент е към Католическата апостолическа екзархия в София. Участва в значими международни научни форуми като: Bułgarystyka – jej dawny, współczesny i przyszły wymiar. Biografie, kręgi, instytucje. 18-19 ноември 2019 г., Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland; 23rd International Congress of Byzantine Studies, 22-27 август 2016, Beograd, Serbia; 11 Международен конгрес по Балканистика, 31.08 – 4.09. 2015, София; Трети международен конгрес по българистика. 23-26 май 2013 г., София; 22nd International Congress of Byzantine Studies. 22-27 август 2011, София;  Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja: Chrześcijański Wschód i Zachód: formy dialogu, wzory kultury, kody pamięci. 21-22 октомври 2010, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland.
 
Основни области на водените лекционни курсове във ВУЗ
Обща история на музиката; История на операта; Музикална педагогика; Методика на музикалното възпитание;
 
Обучение на докторанти
Научен ръководител на Гергана Костадинова (2017-2020)

Награди
2017 – Книга на годината 2017 на Съюза на композиторите в България в конкурса за музикологично творчество, за монографията Апостол Николаев-Струмски: живот, вдъхновен от музиката.
2017 – Номинация – грамота за високи научни постижения на Съюз на учените в България за 2017 за книгата Апостол Николаев-Струмски: живот, вдъхновен от музиката.
2011 – Книга на годината 2011 на Съюза на композиторите в България в конкурса за музикологично творчество, за монографията Музиката на Католическата църква от източен обред в България.
2011 – Награда – грамота за високи научни постижения на Съюз на учените в България за 2011 за книгата Музиката на Католическата църква от източен обред в България.
1994 – Лауреат на Първи общобългарски академичен конкурс, носител на III-та награда за научно творчество, АМТИ – Пловдив.
1994 – I-ва награда от юбилейната конференция на ТНТМ, АМТИ – Пловдив.
 
Съпътстващи дейности
Църковнохоров диригент, преподавател по пиано