5 яну 2019

Публична защита

На 5 февруари 2019 г. научно жури, назначено със заповед № 600-РД/05.10.2018 г. по решение на Научния съвет на ИИИзк, протокол № 7, т. 4/28.09.2018 г., в състав:

  1. проф. д-р Анда Палиева, НМА
  2. проф. д. н. Марияна Булева, ВТУ
  3. доц. д-р Стефка Венкова-Мошева, ИИИзк
  4. проф. д-р Юлиан Куюмджиев, АМТИИ
  5. доц. д-р Явор Генов, ИИИзк
  6. доц. Димитър Димитров, резервен член
  7. проф. д. изк. Кристина Япова, ИИИзк, резервен член

 

ще проведе
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА
на дисертационния труд
 
МНОГОГЛАСНИ БОГОРОДИЧНИ ПЕСНОПЕНИЯ
В ТВОРЧЕСТВОТО НА
БЪЛГАРСКИ И РУСКИ АВТОРИ
ОТ КРАЯ НА XIX ДО СРЕДАТА НА XX ВЕК
 
 
на отчислената с право на защита редовна докторантка към
сектор Музика при ИИИзк
 
 
РОСИЦА ИЛИЕВА НИКОЛОВА
за присъждане на образователната и научна степен доктор

 
доц. д-р Стефка Венкова-Мошева, рецензия
проф. д-р Юлиан Куюмджиев, рецензия
проф. д-р Анда Палиева, становище
проф. д. н. Марияна Булева, становище
доц. д-р Явор Генов, становище
 
Росица Николова, автореферат
 
Публичната защита ще се проведе от 11:00 часа в заседателна зала 1 на ИИИзк, ул. Кракра 21.
Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване, Институт за изследване на изкуствата на ул. Кракра 21.