12 мар 2019

Допълнителен конкурс за докторанти

Институтът за изследване на изкуствата обявява  конкурс за допълнителен прием на докторанти за учебната 2018/2019 г. в съответствие със заповед № I-46/26.02.2019 г. на председателя на БАН и публикация в Държавен вестник.
 
Срок за подаване на документи за участие в конкурса от 12.03.2019 г. до 10.05.2019 г.
 
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 

 

 1. Молба по образец до директора на Института за изследване на изкуствата, в която кандидатите задължително посочват специалноста, за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит
 2. Автобиография, европейски формат
 3. Копие от диплом с приложението за придобита окс магистър
 4. Кандидати с диплом от чуждестранно висше училище задължително представят удостоверение, издадено от НАЦИД, за признато висше образование
 5. Медицинско свидетелство
 6. Свидетeлство за съдимост
 7. Декларация по § 5 от Доп. разпоредби на ПМС 90/26.05.2000 г.
 8. Декларация за съгласие за обработка на лични данни
 9. Фактура (допустимо е копие) за платена  такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН, бул. Цариградско шосе 125, бл. 26 Б
 10. Квитанция за внесена в касата на Института за изследване на изкуствата, ул. Кракра 21, такса от 30 лв. за полагане на кандидат докторантски изпит по специалността. Внесени такси не се връщат.
 11. Списък на публикациите, ако кандидатът има такива
 12. Допустими са други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област

Кандидатите без дипломи  могат да участват в конкурса с уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа или от положения държавен изпит. До участие в конкурса се допускат кандидати с общ успех от дипломата за окс магистър не по-нисък от много добър 4,50.
 
До 23.05.2019 г. кандидатите ще бъдат уведомени писмено за допускането / недопускането им до конкурса.
Изпитите по специалността ще се проведат от 17.06.2019 до 21.06.2019 г., а по чужди езици от 24.06.2019 до 28.06.2019 г.
 
Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността минимум много добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.
 
СПИСЪК НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ:
Теория на изкуствата / Изкуствознание и изобразителни изкуства, 8.1. (християнско изкуство),
1 задочна бройка
 
Теория на изкуствата /  Изкуствознание и изобразителни изкуства, 8.1.
(опазване на културното наследство),
редовна бройка 
 

 

Документи се приемат от Ирена Стефанова, отдел Административно обслужване, Институт за изследване на изкуствата, ул. Кракра 21, тел. 029442414.