1 фев 2019

Конкурс

Институтът за изследване на изкуствата обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по Театрознание и театрално изкуство (български театър), област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство, един, за нуждите на сектор Театър със срок 2 месеца от обнародване на обявата в Държавен вестник (бр. 10/01.02.2019 г.)
 
Срок за подаване на документите 1 април 2019 г.
 
Необходими документи (ЗРАСРБ, чл. 19):
Молба за допускане до участие в конкурса
СV, европейски формат
Диплом за придобита окс магистър
Диплом за придобита онс доктор
Медицинско свидетелство. За кандидатите, които са служители на БАН, не се изисква
Свидетелство за съдимост. За кандидатите, които са служители на БАН, не се изисква
стоверение за стаж по специалността, ако има такъв
Списък на публикациите
Списък на цитиранията, ако има такива
 
Документи се приемат от Ирена Стефанова, отдел Административно обслужване, Институт за изследване на изкуствата, ул. Кракра 21, тел. 029442414.