15 юни 2019

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

На 15 юли 2019 г. научно жури, назначено със заповед № 86-РД/15.03.2019 г. по решение на Научния съвет на ИИИзк, протокол № 3, т. 3/15.03.2019 г., в състав:
  1. проф. д-р Велислав Заимов, НМА
  2. доц. д. н. Венцислав Димов, ИИИзк
  3. доц. д-р Веселка Тончева, ИЕФЕМ
  4. проф. д. изк. Елисавета Вълчинова-Чендова, ИИИзк
  5. проф. д. н. Марияна Булева, ВТУ
  6. проф. д-р Ангелина Петрова, ИИИзк, резервен член
  7. проф. д-р Юлиан Куюмджиев, АМТИИ, резервен член
ще проведе
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА
на дисертационния труд
 
ФОЛКЛОРНО-ПЕСЕННА ОРНАМЕНТИКА И
СЪВРЕМЕННА КОМПОЗИТОРСКА ПРАКТИКА
(НОТАЦИОННИ АСПЕКТИ НА ИМПРОВИЗАЦИОННИЯ ТИП МУЗИЦИРАНЕ)
на отчисления с право на защита редовен докторант към
сектор Музика при ИИИзк
 
ПЕТЪР АТАНАСОВ КЕРКЕЛОВ
за присъждане на образователната и научна степен доктор

проф. д. изк. Елисавета Вълчинова-Чендова, рецензия
проф. д. н. Марияна Булева, рецензия
проф. д-р Велислав Заимов, становище
доц. д. н. Венцислав Димов, становище
доц. д-р Веселка Тончева, становище

Петър Керкелов, автореферат
 
Публичната защита ще се проведе от 13:00 часа в заседателна зала 1 на ИИИзк, ул. Кракра 21.


 

Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване, Институт за изследване на изкуствата на ул. Кракра 21.