18 окт 2019

Публична защита

На 18 ноември 2019 г. от 11:00 ч. в заседателна зала 1 на ИИИзк, ул. Кракра 21, научно жури, назначено със заповед № 338-РД/18.07.2019 г. по решение на Научния съвет на ИИИзк, протокол № 7, т. 5/12.07.2019 г., в състав:
 

  1. доц. д-р Ангел Николов, СУ
  2. проф. д-р Елена Генова, ИИИзк
  3. чл. – кор. проф. Елка Бакалова
  4. проф. д. изк. Константин Тотев, АИМ 
  5. доц. д-р Ралица Русева, ИИИзк
  6. доц. д-р Александър Куюмджиев, ИИИзк, резервен член
  7. проф. д.и.н. Иван Билярски, ИИИ, резервен член

 

ще проведе
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА
на дисертационния труд
 
РЕЛИКВАРИИ В БЪЛГАРИЯ ОТ ПЕРИОДА НА
КЪСНОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ И ВЪЗРАЖДАНЕТО
 
на отчислената с право на защита редовна докторантка към
сектор Изобразителни изкуства при ИИИзк
 
ДАРИНА ЯНКОВА БОЙКИНА
за присъждане на образователната и научна степен доктор

 
проф. д-р Елена Генова, рецензия
чл. – кор. проф. Елка Бакалова, рецензия
доц. д-р Ангел Николов, становище
проф. д. изк. Константин Тотев, становище
доц. д-р Ралица Русева, становище
 
Дарина Бойкина, автореферат
 
Рецензии и становища, английска версия
Prof. Elena Genova, PhD, review
Corr.- Mem. Prof. Elka Bakalova, review
Assoc. Prof. Angel Nikolov, PhD, opinion
Prof. Konstantin Totev, DSc, opinion
Assoc. Prof. Ralitsa Rousseva, PhD, opinion
 
Darina Boykina, abstract
 
 
Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване, Институт за изследване на изкуствата на ул. Кракра 21.