5 юли 2019

Конкурс

Институтът за изследване на изкуствата обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по Музикознание и музикално изкуство (музикален театър), професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, един, за нуждите на сектор Музика със срок 2 месеца от обнародване на обявата в Държавен вестник (бр. 53/05.07.2019 г.).

 

Срок за подаване на документите 5 септември 2019 г.
 
Необходими документи (ЗРАСРБ, чл. 19):
Молба за допускане до участие в конкурса
СV, европейски формат
Диплом за придобита окс магистър
Диплом за придобита онс доктор
Медицинско свидетелство. За кандидатите, които са служители на БАН, не се изисква
Свидетелство за съдимост. За кандидатите, които са служители на БАН, не се изисква
Удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв
Списък на научните публикации
Списък на цитиранията, ако има такива
Справка (нова – ДВ, бр. 30 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) за изпълнение на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3, съответно на изискванията по чл. 2б, ал. 5, към която се прилагат необходимите доказателства, определени в този закон, в правилника за прилагането му и в Правилника на ИИИзк

 

.
Документи се приемат от Ирена Стефанова, отдел
Административно обслужване, Институт за изследване на изкуствата, ул. Кракра 21, тел. за справки 029442414.