13 авг 2019

Конкурс за прием на докторанти

Институтът за изследване на изкуствата обявява  конкурс за прием на докторанти за учебната 2019/2020 г. в съответствие с Решение на МС № 241 от 25.04.2019 г.
 
Срок за подаване на документи за участие в конкурса от 13.08.2019 г. до 11.10.2019 г.
 
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 1. Молба до директора на Института за изследване на изкуствата, по приложения образец
 2. Автобиография, европейски формат
 3. Нотариално заверено копие от диплом с приложението за придобита окс магистър по специалносгтта, за която кандидатства
 4. Кандидати с диплом от чуждестранно висше училище задължително представят удостоверение, издадено от НАЦИД, за признато висше образование
 5. Медицинско свидетелство
 6. Свидетeлство за съдимост
 7. Декларация по § 5 от Доп. разпоредби на ПМС 90/26.05.2000 г.
 8. Декларация за съгласие за обработка на лични данни
 9. Фактура (допустимо е копие) за платена  такса 30 лв. за изпита по западен език в Центъра за обучение при БАН, бул. Цариградско шосе 125, бл. 26 Б
 10. Квитанция за внесена в касата на Института за изследване на изкуствата, ул. Кракра 21, такса от 30 лв. за изпита по специалността. Внесени такси не се връщат.
 11. Списък на публикациите, ако кандидатът има такива
 12. Допустими са други документи, удостоверяващи постижения на кандидата в съответната научна област

Кандидатите без дипломи  могат да участват в конкурса с уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа или от положения държавен изпит. До участие в конкурса се допускат кандидати с общ успех от дипломата за окс магистър не по-нисък от много добър 4,50.
 
Кандидатите ще бъдат уведомени писмено за допускането / недопускането им до конкурса до 18.10.2019 г.
Изпитите по специалността ще се проведат от 02.12.2019 до 06.12.2019 г., а по чужди езици от 09.12.2019 до 13.12.2019 г. 
Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили обща оценка от изпита по специалността минимум много добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.
 
СПИСЪК НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ:
 
Теория на изкуствата, 8.1./ Изкуствознание и изобразителни изкуства
(християнско изкуство)
1 редовна бройка
 
Теория на изкуствата, 8.1. / Теория и история на културата
1 редовна бройка
 
Музикално и танцово изкуство, 8.3. / Музикознание и музикално изкуство
(музикалната култура – проблеми, история, практики)
1редовна бройка
 
Театрално и филмово изкуство, 8.4. / Кинознание, киноизкуство и телевизия
(българско и европейско кино),
1редовна бройка 
 
Документи се приемат от Ирена Стефанова, отдел Административно обслужване, Институт за изследване на изкуствата, ул. Кракра 21; тел. за справки 029442414.