25 яну 2020

Рецензии и становища за предстояща публлична защита

На 25 февруари 2020 г. от 11:00 ч. в заседателна зала 1 на ИИИзк, ул. Кракра 21, научно жури, назначено със заповед № 590-РД/25.10.2019 г. по решение на Научния съвет на ИИИзк, протокол № 9, т. 7/25.10.2019 г., в състав:

  1. доц. д-р Андроника Мартонова, ИИИзк
  2. проф. д-р арх. Асен Писарски, УАСГ
  3. чл.- кор. проф. дан арх. Атанас Ковачев, УАСГ
  4. проф. д-р Милена Георгиева, ИИИзк
  5. доц. д-р арх. Милена Нанова-Михайлова, УАСГ
  6. проф. д-р арх. Валери Иванов, УАСГ, резервен член
  7. доц. д-р Иван Ванев, ИИИзк, резервен член

 

ще проведе
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА
на дисертационния труд
 
ХАРТИЯТА В АРХИТЕКТУРАТА. ТЕНДЕНЦИИ И ИНОВАЦИИ
 
на отчислената с право на защита редовна докторантка към
сектор Изобразителни изкуства при ИИИзк
 
арх. ВЕСЕЛИНА ЛЮБОМИРОВА МИРЕВА
за присъждане на образователната и научна степен доктор
 по научната специалност Теория и история на архитектурата, 5.7.

 
чл.- кор. проф. дан арх. Атанас Ковачев, рецензия
проф. д-р Милена Георгиева, рецензия
доц. д-р Андроника Мартонова, становище
проф. д-р арх. Асен Писарски, становище
доц. д-р арх. Милена Нанова-Михайлова, становище
 
арх. Веселина Мирева, автореферат
 
Рецензии и становища, английска версия:
Corr. Mem. Prof. Arh. Atanas Kovachev, DSc, review
Prof. Milena Georgieva, PhD, review
Assoc. Prof. Anndronika Martonova, PhD, opinion
Prof. Arh., Asen Pisarski, PhD, opinion
Assoc. Prof. Arh. Milena Nanova-Mihaylova, PhD, opinion
 
arh. Veselina Mireva, abstract
 
Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване, Институт за изследване на изкуствата на ул. Кракра 21.