27 ное 2019

Вътрешен конкурс

Институтът за изследване на изкуствата обявява вътрешен конкурс за избор на главен редактор на:
списание Българско музикознание
и
списание Проблеми на изкуството.
Съгласно чл. 5д (3) от Правилника за дейността на ИИИзк в конкурса могат да участват хабилитирани лица в трудовоправни отношения с Института, които представят концепция за развитие и издаване на списанието (съдържание, форми на публикуване, финансиране и разпространение).
 
СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА КОНЦЕПЦИИТЕ 27 МАРТ 2020 Г.