10 яну 2020

Конкурс за заемане на академична длъжност

Институтът за изследване на изкуствата обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по Театрознание и театрално изкуство (история на българския театър), професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство, един, за нуждите на сектор Театър, със срок 2 месеца от обнародване на обявата в Държавен вестник., бр. 3/10.01.2020 г.
 
Срок за подаване на документите 10 март 2020 г.
 
Необходими документи (ЗРАСРБ, чл. 19):
Молба за допускане до участие в конкурса
СV, европейски формат
Диплом за придобита окс магистър
Диплом за придобита онс доктор / нс доктор на науките
Медицинско свидетелство. За кандидатите, които са служители на БАН, не се изисква [Правилник за условията и реда за придобиване на н. с. и за заемане на а.д. в БАН, гл. трета, чл. 11 (3)]
Свидетелство за съдимост. За кандидатите, които са служители на БАН, не се изисква [Правилник за условията и реда за придобиване на н. с. и за заемане на а.д. в БАН, гл. трета, чл. 11 (3)]
Удостоверение за стаж по специалността
Списък на публикациите
Списък на цитиранията
Справка за изпълнение на минималните национални изисквания по чл. 1а, ал. 2, както и справка за оригиналните научни приноси, към които се прилагат съответните доказателства (Нова – ДВ, бр. 56 от 2018 г., в сила от 06.07.2018 г.)
Справка за изпълнение на изискванията на Приложение 2 на Правилника за условията и реда за придобиване на н. с. и за заемане на а.д. в ИИИзк, БАН (ДВ, бр. 56 от 2018 г., в сила от 06.07.2018 г.)

 

Документите се приемат от Ирена Стефанова, отдел Административно обслужване, Институт за изследване на изкуствата, ул. Кракра 21, тел. 029442414.