11 мар 2020

Допълнителен конкурс за докторанти

Внимание! Съгласно § 24 на Закона за мерките и действията по време на извънредно положение, обнародван в ДВ, бр. 28/24.03.2020 г., в сила от 13.03.2020 г. с приложение до отмяна на извънредното положение, и заповед № 103-РД/16.03.2020 г. на директора на Института за изследване на изкуствата, подаването и приемането на документи по обявения конкурс се преустановява до 13.05.2020 г.

Институтът за изследване на изкуствата обявява  конкурс за допълнителен прием на докторанти за учебната 2019/2020 г. в съответствие с Решение № 241 на МС от 25.04.2019 г.
 
Съгласно заповед № 35/09.04.2020 г. на и. д. директора на Центъра за обучение при БАН срокът за подаване на документи за участие в конкурса се удължава до 19.05.2020 г.
 
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 1. Молба до директора на Института за изследване на изкуствата, по приложения образец
 2. Автобиография, европейски формат
 3. Нотариално заверено копие от диплом с приложението за придобита окс магистър по специалносгтта, за която кандидатства
 4. Кандидати с диплом от чуждестранно висше училище задължително представят удостоверение, издадено от НАЦИД, за признато висше образование
 5. Медицинско свидетелство
 6. Свидетeлство за съдимост
 7. Декларация по § 5 от Доп. разпоредби на ПМС 90/26.05.2000 г. изтегли
 8. Декларация за съгласие за обработка на лични данни изтегли
 9. Документ за платена  такса 30 лв. за изпита по западен език в Центъра за обучение при БАН, бул. Цариградско шосе 125, бл. 26 Б. Плащане само по банков път! изтегли IBAN
 10. Документ за внесена в касата на Института за изследване на изкуствата, ул. Кракра 21, такса от 30 лв. за изпита по специалността. Плащане само по банков път! изтегли IBAN  Внесени такси не се връщат.
 11. Списък на публикациите, ако кандидатът има такива
 12. Допустими са други документи, удостоверяващи постижения на кандидата в съответната научна област

 

Кандидатите без дипломи  могат да участват в конкурса с уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа или от положения държавен изпит. До участие в конкурса се допускат кандидати с общ успех от дипломата за окс магистър не по-нисък от много добър 4,50.

До 26.05.2020 г. кандидатите ще бъдат уведомени писмено за допускането / недопускането им до конкурса.
Изпитите по специалността ще се проведат от 22.06.2020 до 26.06.2020 г., а по чужди езици от 29.06.2020 до 03.07.2020 г.
Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността минимум много добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.
СПИСЪК НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ:
Музикално и танцово изкуство / Музикознание и музикално изкуство, 8.3. (етномузикология), 1 редовна бройка
 
Театрално и филмово изкуство /  Кинознание, киноизкуство и телевизия, 8.4. (нови аспекти на съвременното кино), 1 редовна бройка
 
Документи се приемат само по електронната поща на адрес stefanova.irena@yahoo.com от Ирена Стефанова, отдел Административно обслужване, Институт за изследване на изкуствата, ул. Кракра 21, тел. 029442414.