18 фев 2020

Рецензии и становища за предстояща публична защита

На 18 март 2020 г., от 11 ч. в заседателна зала 1 на ИИИзк, ул. Кракра 21, научно жури, назначено със заповед № 627-РД/18.11.2019 г., по решение на НС на ИИИзк (протокол № 10, т. 6/15.11.2019 г.), в състав:
проф. д-р Елена Генова, ИИИзк
чл.- кор. проф. Иванка Гергова, ИИИзк, председател
чл.- кор. проф. Елка Бакалова
чл.- кор. проф. Мила Сантова, ИЕФЕМ
доц. д-р Павел Павлов, СУ
 

ЩЕ ПРОВЕДЕ
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА
НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
ОБКОВИ НА НАПРЕСТОЛНИ ЕВАНГЕЛИЯ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ
(ХVІ – ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА ХVІІІ ВЕК)

НА ОТЧИСЛЕНАТА С ПРАВО НА ЗАЩИТА ДОКТОРАНТКА НА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА
КЪМ СЕКТОР ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА ПРИ ИИИзк
 
НОНА КРЪСТЕВА ПЕТКОВА
 
ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР
ПО НАУЧНАТА СПЕЦИАЛНОСТ ИЗКУСТВОЗНАНИЕ И ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА, 8.1.
 

проф. д-р Елена Генова, рецензия
чл.- кор. проф. Елка Бакалова, рецензия
чл.- кор. проф. Иванка Гергова, становище
чл.- кор. проф. Мила Сантова, становище
доц. д-р Павел Павлов, становище
 
Нона Петкова, автореферат
 
Рецензии и становища английска версия:
 
Prof. Elena Genova, rewiev
Corr.- mem. Prof. Elka Bakalova, DSc, rewiev
Corr.- mem. Prof. Ivanka Gergova, DSc, opinion
Corr.- mem. Prof. Mila Santova, DSc, opinion
Assoc. Prof. Pavel Pavlov, PhD, opinion
 
Nona Petkova, abstract
 
Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване, Институт за изследване на изкуствата на ул. Кракра 21.