27 мар 2020

Рецензии и становища за предстояща публична защита

На 27 април 2020 г., от 11 ч. в заседателна зала 1 на ИИИзк, ул. Кракра 21, научно жури, назначено със заповед № 686-РД/27.12.2019 г., по решение на НС на ИИИзк (протокол № 11, т. 5/20.12.2019 г.), в състав:
проф. д. н. Антоанета Анчева, ВТУ
доц. д-р Александър Куюмджиев, ИИИзк
проф. д-р Борис Сергинов, НБУ
доц. д-р Наталия Христова, НБУ
доц. д-р арх. Стела Ташева, ИИИзк, председател
 

ще проведе
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА
 
на дисертационния труд
 
Съвременни идеи и тенденции за работа с публиките в художествените музеи. Ориентиране към публиките в България
(Примерът на Националната галерия
 
на ОТЧИСЛЕНАТА С ПРАВО НА ЗАЩИТА РЕДОВнА докторантКА
към сектор ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА при ИИИзк
 
НАДЕЖДА ЯНКОВА ДЖАКОВА
 
за присъждане на образователната и  научна степен доктор
по научната специалност ИЗКУСТВОЗНАНИЕ И ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА, 8.1.

проф. д. н. Антоанета Анчева, рецензия
доц. д-р Александър Куюмджиев, рецензия
проф. д-р Борис Сергинов, становище
доц. д-р Наталия Христова, становище
доц. д-р арх. Стела Ташева, становище
 
Надежда Джакова, автореферат
 
Рецензии и становища английска версия:
 
Prof. Antoaneta Ancheva, DSc, rewiev
Assoc. Prof. Alexander Kuyumdzhiev, PhD, rewiev
Prof. Boris Serginov, PhD, opinion
Assoc. Prof. Natalia Hristova, PhD, opinion
Assoc. Prof. Arh. Stela Tasheva, PhD, opinion
 
Nadezhda Dzhakova, abstract
 
Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване, Институт за изследване на изкуствата на ул. Кракра 21.