8 сеп 2020

Рецензии и становища за предстояща публична защита

На 8 октомври 2020 г. от 11 ч. в заседателна зала 1 на ИИИзк, ул. Кракра 21, научно жури, назначено със заповед № 258-РД/08.06.2020 г., по решение на НС на ИИИзк (протокол № 5, т. 7/29.05.2020 г.), в състав:
проф. д-р Велимир Велев, НАТФИЗ
проф. д. н. Венцислав Димов, ИИИзк
проф. д. изк. Кристина Япова, ИИИзк, председател
проф. д-р Нева Кръстева, НМА
проф. д-р Симо Лазаров, НБУ
 

ще проведе
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА
 
на дисертационния труд
 
ЕВРОПЕЙСКИ ХОРЕОГРАФИ, ОРИЕНТИРАНИ КЪМ ТАНЦ-ТЕРАПИЯТА И ПРИЛОЖЕНИЕТО Ѝ ПРЕЗ XX и XXI век
 
на ОТЧИСЛЕНАТА С ПРАВО НА ЗАЩИТА РЕДОВнА докторантКА
към сектор МУЗИКА при ИИИзк
 
Илиана Георгиева Петрова Саласар
 
за присъждане на образователната и  научна степен доктор
по научната специалност Музикознание и музикално изкуство, 8.3.
 

 
проф. д. изк. Кристина Япова, рецензия
проф. д-р Нева Кръстева, рецензия
проф. д-р Велимир Велев, становище
проф. д. н. Венцислав Димов, становище
проф. д-р Симо Лазаров, становище
 
Илиана Петрова Саласар, автореферат
 
Рецензии и становища английска версия:
 
Prof. Kristina Yapova, DSc, rewiev
Prof. Neva Krysteva, PhD, rewiev
Prof. Simo Lazarov, PhD, opinion
Prof. Velimir Velev, PhD, opinion
Prof. Vencislav Dimov, DSc, opinion
 
Iliana Petrova Salazar, abstract
 
Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване, Институт за изследване на изкуствата на ул. Кракра 21.