9 май 2020

Рецензии и становища по конкурс

Конкурс за заемане на академичната длъжност  доцент  по  Кинознание, киноизкуство и телевизия, 8.3., (история и теория на филмовата индустрия), за нуждите на сектор Екранни изкуства, обявен в ДВ бр. 97/10.12.2019 г., с единствен кандидат д-р Александър Донев Ангелов.
На основание Глава трета, раздел III, чл. 55 от Правилника за прилагане на Закона за развитие на академичния състав в Република България и решение на Научния съвет на Института за изследване на изкуствата, протокол № 1, т. 2/17.01.2020 г. и заповед № 53-РД от 31.01.2020 г. на директора на ИИИзк е определено научно жури, което да проведе конкурса:

 1. доц. д-р Андроника Мартонова, ИИИзк, становище
 2. проф. д. изк. Божидар Манов, НАТФИЗ, становище
 3. проф. д-р Ингеборг Братоева-Даракчиева, ИИИзк, становище
 4. проф. д. н. Любомир Халачев, НАТФИЗ, становище
 5. проф. д-р Надежда Михайлова, ИИИзк, рецензия
 6. доц. д. н. Петя Александрова, НБУ, рецензия
 7. доц. д-р Радостина Нейкова, ИИИзк, становище
 8. проф. д. изк. Николай Йорданов, ИИИзк, резервен член
 9. проф. Светослав Овчаров, НАТФИЗ, резервен член

д-р Александър Донев, научни публикации с резюмета

Рецензии и становища, английска версия

 1. Assoc. Prof. Andronika Martonova, PhD, Institute of Art Studies, Opinion
 2. Prof. Bozhidar Manov, DSc, National Academy of Theater and Film Arts, Opinion
 3. Prof. Ingeborg Bratoeva-Darakchieva, PhD, Institute of Art Studies, Opinion
 4. Prof. Lubomir Halachev, DSc, National Academy of Theater and Film Arts, Opinion
 5. Prof. Nadezhda Mihaylova, PhD, Institute of Art Studies, Review
 6. Assoc. Prof. Petia Alexandrova, DSc, New Bulgarian University, Review
 7. Assoc. Prof. Radostina Neykova, PhD, Institute of Art Studies, Opinion
 8. Prof. Nikolay Iordanov, DSc, Institute of Art Studies, Backup member
 9. Prof. Svetoslav Ovcharov, National Academy of Theater and Film Arts , Backup member