31 май 2020

Рецензии и становища по конкурс

Конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по Театрознание и театрално изкуство (история на българския театър), за нуждите на сектор Театър, обявен в ДВ бр. 3 от 10.01.2020 г., с единствен кандидат гл. ас. д-р Румяна Петрова Николова.
На основание Глава трета, раздел III, чл. 55 от Правилника за прилагане на Закона за развитие на академичния състав в Република България и решение на Научния съвет на Института за изследване на изкуствата, протокол № 2, т. 4 от 21.01.2020 г. и заповед № 87-РД от 25.02.2020 г.  на директора на ИИИзк е определено научно жури, което да проведе конкурса:

 1. проф. д. изк. Анна Топалджикова, НАТФИЗ, рецензия
 2. проф. д -р Венета Дойчева, НАТФИЗ, становище
 3. проф. д-р Йоана Спасова-Дикова, ИИИзк, становище
 4. проф. д. изк. Камелия Николова, ИИИзк, рецензия
 5. проф. д. изк. Николай Йорданов, ИИИзк, становище
 6. проф. д. изк. Ромео Попилиев, ИИИзк, становище
 7. проф. Снежина Танковска, НАТФИЗ, становище
 8. проф. д-р Атанас Атанасов, НАТФИЗ, резервен член
 9. проф. д-р Надежда Михайлова, ИИИзк, резервен член

гл. ас. д-р Румяна Николова, научни публикации с резюмета

Рецензии и становища, английска версия

 1. Prof. Anna Topaldzhikova, DSc, National Academy of Theater and Film Arts, Review
 2. Prof. Joana Spassova-Dikova, PhD, Institute of Art Studies, Opinion
 3. Prof. Kamelia Nikolova, DSc, Institute of Art Studies, Review
 4. Prof. Nikolay Iordanov, DSc, Institute of Art Studies, Opinion
 5. Prof. Roimeo Popiliev, DSc, Institute of Art Studies, Opinion
 6. Prof. Snezhina Tankovska, National Academy of Theater and Film Arts, Opinion
 7. Prof. Veneta Doycheva, PhD, National Academy of Theater and Film Arts, Opinion
 8. Prof. Atanas Atanasov, PhD, National Academy of Theater and Film Arts, Backup member
 9. Prof. Nadezhda Mihaylova, PhD, Institute of Art Studies, Backup member