7 юли 2020

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ

Институтът за изследване на изкуствата обявява конкурси за заемане на академичната длъжност главен асистент по  Музикознание и музикално изкуство (етномузикология: музикалнотеоретични изследвания), професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, един, за нуждите на сектор Музика,  срок 2 месеца от обнародване на обявата в Държавен вестник, бр. 60/07.07.2020 г.


Срок за подаване на документите 7 септември 2020 г.
 

Необходими документи (ЗРАСРБ, чл. 19):
 
Молба за допускане до участие в конкурса
СV, европейски формат
Диплом за придобита окс магистър
Диплом за придобита онс доктор
Медицинско свидетелство. За кандидатите, които са служители на БАН, не се изисква 
Свидетелство за съдимост. За кандидатите, които са служители на БАН, не се изисква 
Удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв
Списък на научните публикации
Списък на цитиранията, ако има такива
Справка (нова – ДВ, бр. 30 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) за изпълнение на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3, съответно на изискванията по чл. 2б, ал. 5, към която се прилагат необходимите доказателства,определени в този закон, в правилника за прилагането му и в Правилника на ИИИзк.

 
Документи се приемат от Ирена Стефанова, отдел
Административно обслужване, Институт за изследване на изкуствата, ул. Кракра 21, тел. за справки 029442414.

 

 

.