12 сеп 2020

Рецензии и становища за предстояща публична защита

На 9 октомври 2020 г., от 11 ч. в заседателна зала 1 на ИИИзк, ул. Кракра 21, научно жури, назначено със заповед № 280-РД/12.06.2020 г., по решение на НС на ИИИзк (протокол № 5, т. 6/29.05.2020 г.), в състав:
проф. д-р Георги Венков, ТУ
проф. д. н. Марияна Булева, ВТУ
доц. д-р Миглена Ценова, ИИИзк, председател
доц. д-р Стефка Венкова-Мошева, ИИИзк
проф. д. изк. Филип Павлов, ЮЗУ
 

ще проведе
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА
 
на дисертационния труд
 
КОНЦЕРТНИЯТ СТРОЙ A1 = 432 Hz И ОТВОРЕНИТЕ КВИНТИ: ОПИТ ЗА ИНТЕГРАЛНО АКУСТИЧЕСКО, ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКО, КОГНИТИВНО И ПРАКТИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ
 
на ОТЧИСЛЕНИЯ С ПРАВО НА ЗАЩИТА РЕДОВЕн докторант
към сектор МУЗИКА при ИИИзк
 
ИВАН КОСТАДИНОВ ЯНАКИЕВ
 
за присъждане на образователната и  научна степен доктор
по научната специалност Музикознание и музикално изкуство, 8.3.

 
 
проф. д. н. Марияна Булева, рецензия
доц. д-р Миглена Ценова, рецензия
проф. д-р Георги Венков, становище
доц. д-р Стефка Венкова-Мошева, становище
проф. д. н. Филип Павлов, становище
 
Иван Янакиев, автореферат
 
Рецензии и становища английска версия:

Prof. Mariana Buleva, DSc, rewiev
Assoc. Prof. Miglena Tzenova, PhD, rewiev
Prof. Georgi Venkov, PhD, opinion
Assoc. Prof. Stefka Venkova-Mosheva, PhD, opinion
Prof. Filip Pavlov, DSc, opinion

Ivan Yanakiev, abstract
 
Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване, Институт за изследване на изкуствата на ул. Кракра 21.