12 фев 2021

Рецензии и становища за предстояща публична защита

На 12 март 2021 г., петък, от 11:00 ч. научното жури, назначено със заповед № 620-РД/13.11.2020 г., по решение на Научния съвет на Института за изследване на изкуствата, БАН (протокол № 10, т. 18/30.10.2020 г.), в състав:
доц. д-р Александър Куюмджиев, ИИИзк
доц. д. н. Благовеста Иванова-Цоцова, ВСУ
проф. д-р Ирина Генова, ИИИзк, председател
проф. д. изк. Петер Цанев, НХА
проф. д. изк. Свилен Стефанов, НХА
 

ще проведе
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА
 
на дисертационния труд
 
Живопис в храмовете, изградени от Освобождението до 1941 г. на територияата на съвременния град София
 
на ОТЧИСЛЕНАТА С ПРАВО НА ЗАЩИТА РЕДОВнА докторантКА
към сектор ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА при ИИИзк
 
Веселина Кирилова Йончева
 
за присъждане на образователната и  научна степен доктор
по научната специалност ИЗКУСТВОЗНАНИЕ И ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА, 8.1.

доц. д-р Александър Куюмджиев, рецензия
проф. д. изк. Свилен Стефанов, рецензия
доц. д. н. Благовеста Иванова-Цоцова, становище
проф. д-р Ирина Генова, становище
проф. д. изк. Петер Цанев, становище
 
Веселина Йончева, автореферат
 
Рецензии и становища английска версия:
 
Assoc. Prof. Alexander Kuyumdzhiev, PhD, rewiev
Prof. Svilen Stefanov, DSc, rewiev
Assoc. Prof. Blagovesta Ivanova-Tsocova, DSc, opinion
Prof. Irina Genova, PhD, opinion
Prof. Peter Tsanev, DSc, opinion
 
Veselina Yoncheva, abstract
 
Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване на Института, ул. Кракра 21, между 10:00 и 13:00 ч. при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.