15 дек 2020

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ

Институтът за изследване на изкуствата обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по Изкуствознание и изобразителни изкуства (златарско изкуство XIV-XVII в.), професионално направление 8.1. Теория на изкуствата, един, за нуждите на сектор Изобразителни изкуства, ИГ Средновековно и възрожденско изкуство със срок 2 месеца от обнародване на обявата в Държавен вестник (бр. 106/15.12.2020 г.).


Срок за подаване на документите 15 февруари 2021 г.
 
Необходими документи (ЗРАСРБ, чл. 19):
 
Молба за допускане до участие в конкурса
СV, европейски формат
Диплом за придобита окс магистър
Диплом за придобита онс доктор
Медицинско свидетелство. За кандидатите, които са служители на БАН, не се изисква 
Свидетелство за съдимост. За кандидатите, които са служители на БАН, не се изисква 
Удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв
Списък на научните публикации
Списък на цитиранията, ако има такива
Справка
(нова – ДВ, бр. 30 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) за изпълнение на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3, съответно на изискванията по чл. 2б, ал. 5, към която се прилагат необходимите доказателства,определени в този закон, в правилника за прилагането му и в Правилника на ИИИзк.
 
Документи се приемат от Ирена Стефанова на имейл stefanova.irena@yahoo.com, телeфон за справки 029442414.