17 дек 2015

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР

На 17 декември 2015 година докторантката на самостоятелна подготовка към сектор Изобразителни изкуства Диана Тотева представи своето експозе пред членовете на научното жури, колеги и гости.

За разработката си Стенописи от археологическите разкопки на средновековната българска столица Търново тя получи две положителни рецензии от чл.-кор. проф. Елка Бакалова и чл.-кор. проф. Иванка Гергова и три положителни становища от проф. д-р Милияна Каймакамова, проф. Хитко Вачев и от доц. д-р Емануел Мутафов, който е научен консултант на докторантката.

Научното жури единодушно присъди на Диана Тодорова Тотева образователната и научна степен доктор по научната специалност Изкуствознание и изобразителни изкуства.